Alkoholrelaterade Problem

Telgeakuten FHV erbjuder15 metoden vid alkoholrelaterade problem

 

Ohälsosam alkoholkonsumtion påverkar dina medarbetares prestation , hälsa och livssituation.
För att nå medarbetare med ohälsosam / riskbruks konsumtion, arbetar vi enligt 15 metoden.
Med stöd av 15 metoden kan många få hjälp med att hantera ett problematiskt drickande.

15-metoden omfattar 3 steg

Initialt görs en kortare kartläggning av individens alkoholvanor. I de fall där vi bedömmer att individen ligger i riskzon görs en födjupad bedömning.
Om då ohälsosamma alkoholvanor / riskbruk konstateras erbjuds ett program ( enligt nedan)
Programmet omfattar samtal med Företagssköterska, självstudier, och  medicinsk uppföljning med läkarkontakt.Utifrån behov provtagning, medicinering återkoppling till arbetsgivare, alternativt via flerparstmöten. Behandlingen är en trappstegsmodell och innehåller nedanstående punkter som är basen, utformningen av behandlingen sker utifrån 4 steg..

Steg 1) Screening och kort rådgivning

Steg 2 ) Fördjupad bedömning (Hälsokolla alkohol)

Steg 3 )  Samtalsbehandling och / eller läkemedelsbehandling

Steg 4 ) Samtalsserien  omfattar 5 samtal, (inom 12 veckor, samt ett uppföljningssamtal efter 3-6 månader) självstudier och vid behov medicinsk uppföljning av läkare.

Målsättning är ökad kunskap, och därigenom ges möjlighet till att återta kontrollen över konsumtionen. Metoden är utarbetad av Karolinska institutet och Stockholms läns landsting Riddargatan 1 , Mottagning för alkohol och hälsa. Metoden är kostnadseffektiv och används främst på individer i riskbruk men kan även användas vid mer utvecklat beroende.

Vid intresse skicka in en beställning i FHVCare så tar vi telefonkontakt alternativt skicka epost till info@telgeakutenfhv.se