Våra tjänster

Vi erbjuder företag såväl förebyggande och hälsofrämjande arbete som rehabilitering och arbetsrelaterad sjukvård för chefer och personal.

Läs mer om varje tjänst här nedan.

Hälsa, livsstil och arbetsmiljö

Hälsoundersökning hos företagssköterska med fokus på individens hälsa livsstil och arbetsmiljö. Möjlighet till sammanställning och återrapportering.

Hälsoprofilbedömning, enligt HPI Nordic AB

Metod att kartlägga friskvårdsbehov/screening av riskpersoner. Undersökning hos företagssköterska/hälsopedagog. Kartläggning av hälsoläge samt konditionstest. Möjlighet till sammanställning och återrapportering.

Hälsosamtal

Vid upprepad sjukfrånvaro inom 12-månadersperiod erbjuds den anställde hälsosamtal hos företagssköterska. Fokus läggs på hälsa, livsstil och arbetsmiljö för att upptäcka och åtgärda/synliggöra problem så tidigt som möjligt och därmed försöka förhindra ytterligare sjukperioder. Rekommenderas redan efter 4 frånvarotillfällen.

Lagstadgade medicinska kontroller

Alla förekommande lagstadgade kontroller enligt AFS 2005:6

Nyanställningsundersökning

Medicinsk undersökning före anställning. Denna undersökning görs i samråd med kunden och kan utformas efter det tilltänkta arbetet. Undersökningen kan även utföras på anställd personal vid övergång till nya arbetsuppgifter.

Ergonomi

Kartläggning av arbetsmiljö och hälsa samt risker. Förslag till åtgärder. Minska kostnader för ohälsa som uppstår p. g. a. brister i arbetsteknik och eller arbetsmiljöns utformning. Beslutsunderlag för åtgärder och prioriteringar. Uppfylla legala krav på att undersöka risker i arbetsmiljön.

Sjukvårdsrådgivning

Rådgivning vid sjukdom per telefon av företagssköterska.

Företagssköterskemottagning på företag

Rådgivning och lättare undersökningar.

Nikotinavvänjning

Stöd i grupp eller individuellt.

Viktreducering

Stöd i grupp eller individuellt.

Hälsoprofilbedömning, enligt HPI Nordic AB

Metod att kartlägga friskvårdsbehov/screening av riskpersoner. Undersökning hos företagssköterska/hälsopedagog. Kartläggning av hälsoläge samt konditionstest. Möjlighet till sammanställning och återrapportering.

PASSprofil

Mätinstrument för kartläggning av individens stressorer utifrån ett lösningsfokuserat helhetsperspektiv. Frågor om privatliv, arbetsliv, självkänsla, stressymtom och hälsovanor besvaras och sammanställs i polärdiagram. Samtal genomförs av hälsopedagog.Möjlighet till sammanställning och återrapportering.

Friskfaktorer i arbetslivet

Modell för kartläggning av det friska och väl fungerande på en arbetsplats.Grupper om 4-6 personer identifierar befintliga och framtida friskfaktorer på individ-,grupp-, organisationsnivå med stöd av handledare. Handlingsplan för långsiktigt arbetemed ”hälsa på arbetsplatsen” skapas.

Hälsoguidning – Kraft till förändring

Samtalsmodell för medarbetare med behov av förändring för bättre mental- och fysisk balans. Individuell plan skapas utifrån en målbild. Samtal kan varieras med praktiskaövningar och prova på aktiviteter. Genomförs av hälsopedagog.

Belysningsbedömning

Bedömning/kontroll av belysningen görs för att skapa en tillfredställande arbetsbelysning. Bedömningen innefattar mängden ljus på arbetsplatsen, ljushetsfördelningen i synfältet och förekomst av bländning/reflexer.

Bullerkartläggning

Bullerkartläggning görs för att skapa en bild av den bullerbelastning medarbetarna utsätts för på arbetsplatsen. Syftet är att öka förståelsen för bullret i den egna miljön kontra vad som krävs utifrån Arbetsmiljölagstiftningen.

Elektromagnetiska fält

Kartläggning av de elektriska och magnetiska fälten görs utifrån ett försiktighetsperspektiv, där fälten bör hålla sig inom de intervall som är relevanta för verksamheten och den tekniska utvecklingen i samhället.

Kemiska analyser

Mätning av flyktiga kolväteföreningar, härdplaster, lust- och narkosgaser mm.Undersökning av halter i luften för jämförelse med de hygieniska gränsvärdena.

Ventilations-, klimat- och luftkvalitetsundersökning

Beroende på problembild kan upplevelsen av luften på arbetsplatsen ha olika orsaker, som t.ex.:• Fel på ventilationen, d.v.s. luftutbytet är otillräckligt.• Klimatbesvär, t ex för varmt beroende på värmealstrande utrustning, för kallt beroende på stora kalla ytor eller dragit beroende på otätheter, kallras eller drag från klimat-/ventilationsanläggningar.• Försämrad luftkvalitet beroende på vattenskador, frigörande av kemiska ämnen från byggnad/inredning mm.• Bedömningen innefattar troligt problemområde samt provtagningar/mätningar.

Vi utför de vaccinationer som krävs i tjänsten, samt andra vaccinationer på uppdrag av arbetsgivaren.

Akuta arbetsolycksfall

Bedömning och rådgivning av akuta skador/olycksfall som sker under och i anslutning till arbetet. Telefonkontakt innan besök.

Arbetsrelaterade besvär

Bedömning av fysiska eller psykiska symtom, där arbetsmiljön kan antas vara bidragande orsak.

Rehabiliteringspolicy, mål, rutiner, organisation

Rehabiliteringsarbete syftar till att göra det möjligt för personer att återkomma till arbetslivet. För detta ska på alla arbetsplatser finns för rutiner hur man arbetar med arbetsanpassning och rehabilitering. Målen för företagets rehabiliteringsarbete bör skapas av ledningen, vara konkreta, följas upp samt utvärderas. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt övergripande ansvar för arbetsmiljön.

Hälsosamtal

Vid upprepad sjukfrånvaro inom 12-månadersperiod erbjuds den anställde hälsosamtal hos företagssköterska. Fokus läggs på hälsa, livsstil och arbetsmiljö för att upptäcka och åtgärda/synliggöra problem så tidigt som möjligt och därmed försöka förhindra ytterligare sjukperioder. Rekommenderas redan efter 4 frånvarotillfällen.

Rehabiliteringsplanering, samordning och coachning

Omfattar såväl förebyggande rehabilitering, tidig rehabilitering som rehabilitering av långtidssjukskrivna anställda. Utifrån den övergripande målsättningen och delmålen utarbetas en rehabiliteringsplan i samråd med arbetsgivaren (AG), individ och Försäkringskassan. Rehabiliteringssamordnare/coach arbetar på uppdrag av AG med samordning, uppföljning samt motivationsarbete under rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringssamordnare är en stödresurs både för AG och den anställde i rehabiliteringsarbetet.

Rehabiliteringsmöte

Rehabilitering är en flerpartsprocess där ett väl fungerande samarbete mellan olika aktörer är viktigt. Ett viktigt instrument är återkommande rehabiliteringsmöten där man utarbetar och förankrar planeringen, formulerar målsättningen och utvärderar uppnådda resultat. Samordnaren initierar möte mellan individ, arbetsgivare och Försäkringskassan samt andra aktörer som är inblandade i rehabiliteringen som t ex företagsläkare, kurator eller sjukgymnast.

Rehabiliteringsåtgärder

Utifrån rehabiliteringsplan och på uppdrag av chef utförs behandlande insatser från företagshälsovården som den enskilde kan vara i behov av. Exempel på sådana tjänster kan vara stödsamtal hos företagssköterska eller kurator, ergonomisk bedömning, sjukgymnastik, träningsprogram mm.

Första Hjälpen på arbetsplatsen

Utformas efter riskinventering på arbetsplatsen. Kunna bedöma läget på olycksplatsen, kunna ge första hjälpen och krisstöd. Känna till hur förbandsutrustningen fungerar.

Hjärt & LungRäddning (HLR)-utbildning

Att kunna utföra Hjärt & lungräddning vid hjärtstopp.

Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)-utbildning

Ge kompetens och verktyg att utveckla en god arbetsmiljö.Säkerställa att chefer och skyddsombud har tillräcklig kompetens.

Ergonomi bär och lyft

Kunskap om hur belastning och arbetsställning påverkar kroppen.

Nikotinavvänjning

Stöd i grupp eller individuellt.

Viktreducering

Stöd i grupp eller individuellt.

Mindfulness (medveten närvaro) MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

Uppmärksamhetsträning för att minska inre stress och öka avspänning.

Utbildning Hälsoinspiratör

Hälsoinspiratören inspirerar medarbetarna till att nyttja de friskvårdsmöjligheter som företaget erbjuder samt driver och genomför olika former av friskvårdsaktiviteter med stöd från företagshälsovården.

Stresshantering i grupp

Bred teoridel för att bygga på kunskap och insikt om vad som leder till hälsa och hur man bevarar den.Gemensamma reflektioner, diskussioner och erfarenhetsutbyten som syftar till personlig utveckling. Stressreduceringsövningar ingår.

Vi utfärdar olika typer av standardintyg samt har även möjlighet att erbjuda hälsokontroller både till företag och privatpersoner.

Exempel på intyg/hälsokontroller som vi kan erbjuda:

  • Körkortsintyg
  • Sjöfartsintyg
  • Försäkringsintyg
  • Friskintyg
  • Privat hälsokontroll
  • Lagstadgade undersökningar
  • Drogtest
  • Alkoholprover

Vi utför även annat efter förfrågan.

Kan ingå i nyanställningsundersökning.Kan utföras slumpmässigt i urin, saliv och hår enligt företagets Drog oc